Teodora Marić

About: Teodora Marić

  • Role : Advokat-Predavač
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in : Procesno pravo

Advokat Teodora Marić

 

Teodora Marić, po zanimanju diplomirani pravnik, advokat, poseduje višegodišnje iskustvo  u advokaturi u oblasti procesnog prava segmentiranog u parničnom, krivičnom, izvršnom i upravnom postupku. Takodje poseduje i bogato iskustvo  u predmetima iz oblasti privrednog, radnog  i ugovornog  prava. Ovaj širok dijapazon pravničkog pratkičarskog i teorijskog znanja stekla je kako sticanjem zvanja diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, tako i radom u praksi i to prvenstveno u pravosuđu, a potom u advokaturi .

Trenutno je angažovana na poslovima pruženja advokatskih i konsultantskih usluge kako za fizička tako i za  pravna lica sa teritorije čitave bivše Jugoslavije, ali i šire, uključujući i naše državljane u dijaspori – Austriji, Nemačkoj itd, i to uključujući ali ne ograničavajući se na osnivanje firmi, tumačenje i praćenje pravnih propisa i ene istih u praksi , izrada radnopravne dokumentacije , Pravilnika , Ugovora , zastupanje u svim pravnim poslovima u sudu tako i van suda i drugih državnih organa a radi zaštite pravnih interesa klijenata.

 

Advokat Teodora D. Marić  je pohađala različite seminare iz Kriminologije i privrednog prava, kao i na temu inspekcijskog nadzora, upravnog postupka, ali i godišnje seminare pravnika na Zlatiboru i Kopaoniku,  na kojima je usavršavala stečena praktičarska i teorijska znanja.

Takođe, na početku rada, prve pripravničke dane provela je u sudu, a potom  već 10 godina radi u advokaturi što predstavlja svojevrsnu potvrdu njene ogromne marljivosti i posvećenosti advokatskom poslu, urednost u obavljanju obaveza, ažurnost i preciznost.

Svakodnevno predstavlja kancelariju kao advokat- saradnik na mnogobrojnim suđenjima, saslušanjima i učestvovanjem u svim segmentima procesnih aspekata radnji i štiti interese zadovoljnih klijenata na različite načine, tom prilikom ostajući verna esencijalnim vrednostima svoje ličnosti – težnjom za pravednošću i potpunom zaštitom prava krijenata.

 

Tokom pripravničke i advokatske karijere, bila je polaznik i učesnik u nekoliko seminara organizovanih za advokate i pripravnike vezanih za novine u oblasti izvršnog postupka i izmena Zakona o radu , u cilju bolje primene teorijskih znanja, izmena i dopuna zakona u praksi i kompletnije  interpretacije i tumačenje zakonskih odredbi budući da je advokat Teodora D. Marić angažovana i po pitanju edukacija vezanih za izmene i primenu zakonskih propisa , izmedju ostalog na temu , „ Primena izmenjenih odredaba Zakona o inspekcijskom nadzoru , javnost rada inspekcijskih službi i krivično – pravni aspekti inspekcijskog nadzora , od strane udruženja Reformator , „ i drugih aspekata zakonske regulative u praksi.

 

Skoči na traku sa alatkama